ข่าว

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ สมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงดำเนินการจัดการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ ประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม