ข่าว

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ สมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ เป็นประธานประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร