ข่าว

การประชุมอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประชุมของอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์คณาจารย์และข้าราชการ และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์พระนครเหนือ