อนุกรรมการฝ่ายพิทัพกษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ […]

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) […]

ฝ่ายพิทักษ์สิทธิฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑

Posted Posted in ข่าว

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ได้ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ […]

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ […]

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Posted Posted in ข่าว

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๕ ประชุมนัดแรกพร้อมส่งมอบทรัพย์สินของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๔ […]

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง นายอลงกรณ์  พลบุตร  เยือนราชมงคลพระนคร  บรรยายพิเศษในการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

Posted Posted in ข่าว

ครั้งที่ 6/2560  ระหว่างวันที่  23-25  มิถุนายน  2560  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2  ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Posted Posted in ข่าว

การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อ […]

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

Posted Posted in ข่าว

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 สมัยสามัญ ครั้งที่ […]

การจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

Posted Posted in ข่าว

การจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  ระหว่างวันที่ […]